زمان برگزاری کنفرانس:                    پنجشنبه ۱۵ تیرماه  ۱۵/۰۴/۱۳۹۶

مهلت ارسال مقاله:                      ۱۵/۰۳/۱۳۹۶  –  پانزدهم خرداد ماه ۱۳۹۶

اعلام نتایج داوری علمی مقالات:   اعلام نتیجه داوری مقاله حد اکثر ۱۵ روز پس از دریافت مقاله

مهلت ثبت نام مقاله:                    حداکثر سه هفته پس از اعلام پذیرش مقاله

 

logo