هزینه ثبت نام یک مقاله: ۲۵۰۰۰۰۰ ریال (دو میلیون و پانصد هزار ریال)

ثبت نام یکی از نویسندگان محترم کافی است. لذا بسته کنفرانس فقط به یک نویسنده تعلق می گیرد.

 

هزینه ثبت نام مقاله دوم: ۲۰۰۰۰۰۰ ریال (دو میلیون ریال) – نویسندگان مقاله دوم باید با نویسندگان مقاله اول مشترک باشند.

ثبت نام یکی از نویسندگان محترم مقاله دوم کافی است. بسته کنفرانس به نویسنده ثبت نام کننده تعلق خواهد گرفت.

 

هزینه ثبت نام مقاله سوم و به بعد: ۱۰۰۰۰۰۰ریال (یک میلیون و پانصد هزار ریال) – نویسندگان مقاله سوم باید با نویسندگان مقاله اول مشترک باشند.

ثبت نام یکی از نویسندگان محترم مقاله کافی است.

مهلت ثبت نام: حداکثر سه هفته پس از پذیرش مقاله

 

شماره حساب ثبت نام:

نام صاحب حساب: دکتر محسن حیدریان – دبیر کنفرانس

شماره حساب: شماره ۱۶ رقمی عابر بانک – بانک ملت

۶۱۰۴۳۳۷۸۶۳۴۹۳۱۲۶
مهم:

لطفا فایل “ثبت نام” را از لینک زیر دانلود نموده و پس از تکمیل اطلاعات، آن را به آدرس ایمیل دبیرخانه cyber3@atoicc.com ارسال فرمایید:

لینک فایل ثبت نام