همانند برگزاری دوره های قبلی کنفرانس، مقالات برتر پس از انطباق با فرمت مقاله مجلات علمی پژوهشی کشور، جهت داوری و پذیرش به مجلات معتبر داخلی ارسال خواهند شد. جهت اطلاع، لینک یکی از مقالات کنفرانس که در مجله علمی پژوهشی راهبرد به چاپ رسیده است، در ذیل ارائه شده است:

 

لینک دسترسی به مقاله پذیرفته شده در کنفرانس

لینک دسترسی به مقاله پس از چاپ در مجله علمی پژوهشی راهبرد

لینک مقاله در سایت مجله علمی پژوهشی راهبرد